Aktive gener i brystvev hos kreftfrie kvinner

Foto: gruppebilde Sanda Krum-Hansen, Eiliv Lund, Karina Standahl Olsen (foto: Oddleif Larsen/UiT)

Risikofaktorer for brystkreft

Fedme, alkoholkonsum, røyking, hormonbruk i overgangsalderen, og barnetall er alle faktorer som har betydning for å utvikle brystkreft. Likevel har vi fremdeles mye å lære om hvordan disse faktorene påvirker brystvevet hos kreftfrie kvinner, slik at sjansen for å utvikle brystkreft øker eller minker. I denne studien, som var en del av Kvinner og kreft-studien ved UiT, har vi sett på hvilke gener som er aktive eller ikke aktive i brystvev hos kreftfrie kvinner. Vi har sammenlignet prøvemateriale fra kvinner som har eller ikke har fedme, som drikker mye eller lite alkohol, som røyker eller ikke røyker, som bruker eller ikke bruker hormoner i overgangsalderen, og som har eller ikke har barn.

En liten bit av brystvev blir arbeid med på laboratoriet (foto: Karina Standahl Olsen).

 

Fedme, røyking og alkohol påvirker genaktiviteten mest

Vi fant at fedme, røyking og alkohol hadde sammenheng med størst ulikhet i genaktiviteten, mens hormonbruk og det å ha barn hadde sammenheng med liten grad av ulikhet i genaktivitet. Funnene gir et nytt blikk på hvordan disse risikofaktorene påvirker brystvevet. Vi kunne bekrefte en del tidligere hypoteser, men våre funn ga også grunnlag for nye hypoteser som må undersøkes videre. For eksempel så er barnetall en av de viktigste beskyttende faktorer mot brystkreft, men dette kunne vi ikke finne igjen i våre data.

Tabell: Gener og signalspor som hadde sammenheng med fedme, røyking, alkoholkonsum, bruk av hormoner i overgangsalderen, og barnetall.

 

Publisert artikkel:
Sanda Krum-Hansen*, Karina Standahl Olsen*, Endre Anderssen, Jan Ole Frantzen, Eiliv Lund, Ruth H. Paulssen (* Equal contribution): Associations of breast cancer related exposures and gene expression profiles in normal breast tissue—The Norwegian Women and Cancer normal breast tissue study (Cancer Reports, 08 January 2023, Early View e1777) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cnr2.1777

 

Skrevet av Karina Standahl Olsen, 1. am., ISM, UiT