Analyse av mikroRNA og DNA-metylering fra brystkreftsvulster viser mulige tidlige endringer som kan ha betydning for kreftutvikling

Endringer i nivået av DNA-metylering er en type forandring som er vist å skje tidlig i forløpet til brystkreftutvikling. Hvordan og hvorfor denne endringen inntreffer vet man lite om. MikroRNA er korte, ikke-proteinkodende RNA-molekyler som er med på å regulere uttrykk av gener, og er selv regulert av DNA-metylering.

Miriam Ragle Aure i Vessela Kristensens forskningsgruppe viser i en nylig publisert studie sammen med flere medlemmer fra Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning at den største gruppen av brystkreft, østrogenreseptor-positiv brystkreft, har økt nivå av mikroRNAet hsa-miR-29c-5p sammenliknet med østrogenreseptor-negativ brystkreft, også i et tidlig stadium av sykdommen (Aure et al., Genome Medicine 2021, https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-021-00880-4). Dette mikroRNAet regulerer muligens uttrykket av et enzym som heter DNMT3A og som gjør en viktig jobb under metylering av DNA. Studien viser at samtidig som de østrogenreseptor-positive brystkreftene har høyere nivå av mikroRNAet hsa-miR-29c-5p, har de lavere nivå av DNMT3A, sammenliknet med de østrogenreseptor-negative svulstene. Analysene i studien er gjort parallelt i et norsk og et amerikansk brystkreftmateriale. Studien kartlegger også sammenhenger mellom uttrykk av mikroRNA og DNA-metylering over hele arvematerialet fra brystkreftsvulster og finner over 89 000 slike assosiasjoner. Disse reflekterer både biologiske sammenhenger mellom hvordan DNA-metylering påvirker uttrykk av mikroRNA og hvordan uttrykk av mikroRNA regulerer DNA-metylering. I tillegg representerer disse assosiasjonene signaler som kommer fra celler som omgir kreftcellene, det såkalte mikromiljøet til svulsten. Studien gir økt innsikt i samspillet mellom mikroRNA og DNA-metylering i brystkreft og identifiserer et mikroRNA som potensielt kan brukes som en tidlig kreftmarkør.

Topp, venstre: En negativ korrelasjon ble funnet mellom uttrykk av mikroRNAet hsa-miR-29c-5p og DNMT3A-proteinet i østrogen-reseptor (ER) positive (pos) og negative (neg) brystkreftsvulster. Topp, høyre: Uttrykket av hsa-miR-29c-5p var høyere i ER-positive brystkreftsvulster sammenliknet både mot normalt brystvev og ER-negative brystkreftsvulster. Figuren er modifisert fra Aure MR et al: Crosstalk between microRNA expression and DNA methylation drives the hormone-dependent phenotype of breast cancer. Genome Medicine 2021, 13(1):72. Bunn: Førsteforfatter av studien Miriam Ragle Aure og sisteforfattere Xavier Tekpli og Vessela N. Kristensen fra Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.