Forhøyede nivåer av NEAT1 er assosiert med HER2 positiv brystkreft

Erik Knutsen har brukt FISH, som er en metode for å merke RNA molekyler i cellene, for å studere NEAT1uttrykket i brystkreftceller. NEAT1 kan ses i grønt på bildet, mens kjernene til cellene er farget blå/lilla.

En celle inneholder mange såkalte ikke-kodende RNA molekyler, som er RNA molekyler som ikke koder for proteiner. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har de siste årene studert et langt ikke-kodende RNA som heter NEAT1. NEAT1 har nylig fått mye oppmerksomhet fordi man finner forhøyete nivåer av molekylet i mange kreftceller og i nerveceller til pasienter som er rammet av neurodegenerative sykdommer. NEAT1 danner sammen med en rekke proteiner bestemte strukturer i cellekjernen som kalles paraspekler. I normale celler finner vi ikke mye NEAT1 og paraspekler, men nivåene økes i bestemte utviklingsstadier og ved at celler utsettes for stress. Ved cellulært stress vil NEAT1 og paraspekler regulere uttrykket til gener som gjør at cellene lettere overlever under slike forhold.

Erik Knutsen og kolleger på Maria Peranders forskningsgruppe har i samarbeid med forskere tilknyttet nasjonalt nettverk for brystkreftforskning ved OUS og NTNU, nylig publisert et studie (Knutsen et al., Scientific Report 2020) der de viser at NEAT1 er unormalt høyt uttrykt i brystkreftceller. NEAT1 er spesielt høyt uttrykt i den aggressive HER2-subtypen av brystkreft, og lavest uttrykt i de mindre aggressive tumorene (luminal-A subtypen). De viser videre at NEAT1 ikke er uttrykt i normale brystepitelceller, men oppreguleres i  de melkeproduserende cellene under laktasjon.

Maria Perander kommenterer: « Basert på våre og andres funn, tror vi at NEAT1 kan ha en rolle i å regulere endringene av brystkjertelvevet som skjer under graviditet. Vi tror også at forhøyete NEAT1 nivåer hjelper kreftcellene å overleve og gjør dem resistente mot behandling. Dette undersøker vi nå ved hjelp av eksperimentelle studier der vi blant annet sammenligner sensitiviteten til brystkreftceller med og uten NEAT1 mot medikamenter som brukes i behandling av brystkreft. Vi tror at NEAT1 potensielt kan være et framtidig mål i persontilpasset behandling av brystkreft og håper at kunnskapen vi genererer vil komme brystkreftpasienter til gode i framtiden.»