Forskningsopphold i USA danner grunnlag for nye metoder i presisjonsmedisin

Mads Haugland Haugen (t.h.) sammen med den anerkjente kreftforskeren Gordon Mills (t.v.) på Knight Cancer Institute i Portland-Oregon i USA.

Presisjonsmedisin har som mål å gi rett behandling til rett person til riktig tid. En viktig informasjonskilde som gjør dette mulig, er molekylene som finnes i cellene i en tumor. Ved å benytte avanserte metoder for å måle forekomst og mengde av disse, kan vi avsløre hvilke pasienter som har størst sannsynlighet for å oppnå god respons på utvalgt kreftbehandling. En utfordring er at en tumor ikke kun består av tumorceller. Den inneholder også svært mange andre typer støtteceller og immunceller. Vi har i pågående studier erfart at vi går glipp av verdifull informasjon som kan si mye om respons på kreftbehandling når vi ikke kjenner til hvilke celler som uttrykker de enkelte molekylene.

Det var en spennende opplevelse å bo i USA, sier Mads. Her besøkte han et kjent landemerke i Portland.

For å innhente ny erfaring har kreftforsker Mads Haugland Haugen fra Oslo Universitetssykehus gjennom Fulbright-programmet, nylig gjennomført et forsknings-opphold i USA. Vertskap for dette oppholdet var den anerkjente kreftforskeren Gordon Mills som er direktør for presisjons-medisin på Knight Cancer Institute – Oregon Health and Science University (OHSU) i Portland-Oregon. En sentral del av besøket var som observatør i deres kliniske studie SMMART® for presisjonsmedisin. I denne studien blir hver enkelt pasient sin tumor undersøkt med et bredt spekter av de mest avanserte molekylære analysene tilgjengelig i dag. Deltagelse i denne studien ga ny verdifull innsikt i hvilke molekylære analyser som gir informasjon om målrettet behandling med sannsynlig effekt på den enkeltes tumor, samt hvordan disse metodene kunne komplementere hverandre for anbefaling til ny behandling.

I fellesskap med nye kolleger på OHSU, fortsettes samarbeidet gjennom analyse av tumorvev fra brystkreftpasienter som tidligere har deltatt i en norsk klinisk studie. Til dette benyttes teknologi som gir detaljert informasjon om molekylene i hver enkelt celle i tumoren. Denne kunnskapen vil videre brukes til å forbedre og utvikle nye klinisk anvendbare analyseverktøy som gir informasjon om optimal behandling for den enkelte pasient.

Noen av forskerne som Mads jobbet med i gruppen til Gordon Mills under sitt opphold i USA. Fra venstre: Benjamin Sarno, Mads Haugland Haugen, Tugba Yildiran Ozmen og Xi Li.