Immuninfiltrasjon i brystkreft

Figur 1. A) Immuninfiltrasjon. Resultater fra Cibersort for de luminale subtypene. B) Oversikt over hvilke immuncellemønster vi finner i de ulike subtypene basert på de digitale analysene.

Som en del av doktorgradsprosjektet til Lilly Anne Torland ønsker hun å se på immuninfiltrasjon i ulike typer brystkreft. Det finnes flere ulike typer brystkreft. Flere egenskaper skiller de ulike typene fra hverandre, men en spesielt viktig egenskap er hormonreseptorstatus. Dette er spesielt viktig da vi har målrettet medisin som kan blokkere reseptorene og hindre videre kreftvekst. Det finnes også en genetisk fordeling som baserer seg på utrykket av 50 gener, kalt PAM50. Vi ønsker å undersøke hvilke immunceller som er tilstede i de ulike PAM50 subtypene.

Å kartlegge infiltrasjonen av immuncellene kan ha stor klinisk nytteverdi. Vi tror at det er mye informasjon som kan hentes ut fra miljøet rundt tumor. Tidligere studier har vist at infiltrasjon av ulike typer immunceller har betydning for prognose og respons på terapi. Spesielt har infiltrasjonen av Tumorinfiltrerende lymfocytter vist seg å være tilknyttet prognose.

For å se på infiltrasjonen av immuncellene bruker vi et datasett og pasientmateriale fra Akershus universitetssykehus. Her har her vi genetiske data og utsnitt fra tumoren. Vi bruker de genetiske dataene til å utføre en digital analyse som predikterer hvilke immunceller som er tilstede i tumor. Vi ser da på de ulike sammensetningene av immunceller for de ulike subtypene. Her finner vi klare forskjeller i immuncelleinfiltrasjonen for de ulike subtypene.

Vi sammenligner da disse resultatene med immuncellefarging av vevsprøver. Vi farget 80 snitt, 20 av hver subtype. Her ser vi klare sammenhenger mellom de predikterte analysene og immuncellefargingen. Vi finner klare forskjeller i immuncelleinfiltrasjonen mellom subtypene, hvor de luminelle subtypene har minst immuncelleinfiltrasjon og en mer uspesifisert immuncellebestand. Her2 og basale subtyper har høyere grad av immuninfiltrasjon og gjerne mer spesifiserte immunceller som T-celler. Ved å bedre forstå disse mønstrene og forskjeller i mikromiljøet, kan vi potensielt finne nye biomarkører og flere muligheter for å spisse immuncelle terapi på.

 

Skrevet av Lilly Anne Torland