Immunterapi ved metastatisk brystkreft – ALICE og ICON studiene

ALICE og ICON studieteamet ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (fra venstre) Katinka Bell (studiesykepleier), Anne Gina Pedersen (studiesykepleier), Nikolai Kragøe Andresen (stipendiat), Eline Holli Halset (studiesykepleier), Kristin Byrkjeland Nauste (studiesykepleier), Hege Aker Isaksen (studiesykepleier) og Andreas Hagen Røssevold (stipendiat).

Immunterapi med sjekkpunkthemmere har over det siste tiåret endret behandlingen av stadig flere kreftformer. Medikamentene virker ved å blokkere for bremsemekanismer i immunforsvaret slik at det aktiveres mot kreftsykdommen. Andelen som får en slik immunaktivering er som regel lav, men effekten er ofte kjennetegnet av en langvarig tilbakegang man normalt ikke ser ved tradisjonell cellegiftbehandling. Dessverre er medikamentene i de fleste tilfeller lite effektive ved kreftformer hvor immunforsvaret i liten grad er aktivert mot kreftsvulstene før behandlingen starter. Dette gjelder brystkreft, hvor immunterapi fortsatt kun er aktuelt for færre enn 1 av 10 pasienter med spredning.

Med mål om å øke andelen brystkreftpasienter som har nytte av immunterapi har vår forskningsgruppe ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med norske, danske og belgiske kollegaer gjennomført de to kliniske studiene ALICE og ICON. Studiene har inkludert 150 deltakere med metastatisk brystkreft for å undersøke om effekten av immunterapi øker når behandlingen blir kombinert med en type cellegift som kan ha immunaktiverende egenskaper. ALICE-studien viste lovende resultater ved trippel-negativ brystkreft, og i desember 2022 ble studien publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine (Røssevold AH et. al, Nature Medicine 2022). ICON-studien viste ingen gevinst ved hormonreseptor-positiv brystkreft, men vi registrerte interessante responser hos enkeltpasienter. Vi arbeider nå med analyse av blod- og vevsprøver innsamlet før, under og etter behandling i studiene. Målet er å forstå hvilke pasienter som har nytte av behandlingen og de underliggende mekanismene knyttet til både behandlingseffekt og resistens.

Skrevet av: Nikolai Kragøe Andresen (stipendiat)