Kan den aktive metabolitten 4OHtam ha betydning for klinisk effekt av tamoxifen?

Tamoxifen er et legemiddel som hemmer vekst av brystkreftceller ved å binde og hemme aktiviteten til østrogenreseptoren, og har over flere årtier bidratt til å redusere tilbakefall hos pasienter med hormonreseptorpositiv brystkreft. Tamoxifen inntas i tablettform og gjennomgår deretter nedbrytning i leveren hvor det dannes to aktive metabolitter (endoxifen og 4OHtam) som har opptil 100 ganger sterkere evne til å binde østrogenreseptoren sammenlignet med moderstoffet tamoxifen. På grunn av individuelle genetiske variasjoner i enzymene som metaboliserer tamoxifen så kan konsentrasjonen av de aktive metabolittene variere sterkt fra person til person.

Vår forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus har lenge forsket på om individforskjeller i konsentrasjoner av aktive tamoxifenmetabolitter har betydning for effekt av tamoxifen. I et samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) fra 2017 antydet resultatene at brystkreftpasienter med lave serumnivåer av de to aktive metabolittene kunne ha en dårligere prognose (referanse 1).

Vi har nå utført en ny studie i samarbeid med OUS (referanse 2) hvor vi ønsket å validere funnet fra overnevnte studie i en uavhengig og større gruppe brystkreftpasienter. Denne nye studien inkluderte 406 pasienter som var behandlet med tamoxifen i 5 år og hadde en oppfølgingstid på 14 år. Tamoxifen og metabolittnivåer ble målt i benmargsplasma ved hjelp av LC-MS/MS og pasientene ble deretter gruppert utfra terskelnivåene av aktive metabolitter identifisert i vår tidligere studie. Resultatene fra overlevelsesanalysene viste den samme sammenhengen mellom brystkreftoverlevelse og lave nivåer av den aktive metabolitten 4OHtam som vi identifiserte i 2017. Funnet var relevant for pre-menopausale kvinner diagnostisert med tidlig stadium brystkreft.

Hovedfunnet fra denne studien indikerer at pre-menopausale kvinner med lave nivåer av den aktive metabolitten 4OHtam ikke oppnår full effekt av tamoxifen, men på grunn av motstridende resultater funnet i andre studier er det fortsatt for tidlig å konkludere. Vi planlegger en større klinisk studie for å finne ut om de aktive metabolittene av tamoxifen bør måles i serum hos brystkreftpasienter.

 

Referanser:

  1. Helland et al. (2017) Serum concentrations of active tamoxifen metabolites predict long-term survival in adjuvantly treated breast cancer patients. Breast Cancer Res. 28;19(1):125.
  2. Helland et al.(2021) Low Z-4OHtam concentrations are associated with adverse clinical outcome among early stage premenopausal breast cancer patients treated with adjuvant tamoxifen. Mol Oncol. Res: 15(4):957-967.
  3. Wiedswang et al. (2003) Detection of isolated tumor cells in bone marrow is an independent prognostic factor in breast cancer. J Clin Oncol 21, 3469–3478.