Karakterisering av tumor- og naboceller i pre-invasiv brystkreft ved bruk av banebrytende teknologi ”Spatial transcriptomics”

Helga Bergholtz og Jens Henrik Norum deltok på et anerkjent brystkreftmøte (AACR - American Association for Cancer Research) i San Diego i USA 19.-22. oktober med forskningsprosjektet: "Spatial transcriptomics of ductal carcinoma in situ reveal subtype specific differences in tumoral and stromal cell compartments".

Helga Bergholtz har blitt valgt ut til å holde en kort muntlig presentasjon av prosjektet og begge forskerne skal presentere arbeidene sine i en posterpresentasjon. Forskningen dreier seg om å forstå samspillet mellom tumorceller og mikromiljøet i forstadier til brystkreft eller duktalt in situ carcinom (DCIS). For å kunne studere de molekylære mønstrene i detalj benytter vi ny teknologi for såkalte romlige genekspresjonsanalyser (digital spatial profiling). Med denne metoden kan genuttrykket i nøye utvalgte områder innen en svulst studeres, og mange slike områder sammenlignes for å få et bilde av variasjonen av celletyper og prosesser innen en svulst, og mellom svulster fra ulike pasienter.

Innføring av mammografiscreening har ført til en ganske drastisk økning av forekomsten av DCIS ved at man finner veldig små lesjoner som ellers ikke ville blitt detektert. De fleste DCIS behandles og målet med behandlingen er å forhindre videre utvikling til infiltrerende kreft. Mye tyder på at pasienter med DCIS overbehandles siden det ikke er registrert noen større nedgang i antall nye tilfeller av brystkreft parallelt med en økende behandling av DCIS.

For å kunne mer presist forutse hvilke DCIS som har risiko for å utvikles til infiltrerende kreft og hvilke som ikke trenger behandling, må vi forstå de molekylære mekanismene bak kreftutviklingen. Vår forskning støttet av Rosa Sløyfe-aksjonen og Kreftforeningen har som mål å finne markører som kan bidra til mer persontilpasset behandling av pasienter med DCIS.