Medisin mot HER2+ brystkreft godkjent i Norge

Brystkreftmedisinen Kadcyla er godkjent etter tre år med forhandlinger.

Etter fire runder i Beslutningsforum og åtte pristilbud fra Roche har det i dag blitt vedtatt at kreftmedisinen trastuzumab emtansin (Kadcyla) skal tas i bruk ved behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft. Det er tre år siden forhandlingene ble igangsatt og det er anslått at 100 pasienter årlig vil være aktuelle for behandling med Kadcyla.

I underkant av 20% av brystkrefttilfeller kan karakteriseres som HER2-positive. Det innebærer tilstedeværelse av en reseptor på cellemembranen som kan bidra til blant annet cellevekst og proliferasjon. Kadcyla består av et antistoff som binder seg til HER2. I tillegg inneholder medikamentet en komponent som binder seg til cellens «skjelett» (tubulin), hindrer at cellen deler seg og dermed fører til celledød.

Les mer om godkjenningsprosessen av Kadcyla på Dagensmedisin.no.