Sykdomsutvikling for molekylære brystkreftsubtyper

Artikkel publisert i Cell Reports i juli 2016.

Duktalt carcinoma in situ (DCIS) er en pre-invasiv lesjon i brystet som kjennetegnes ved at melkegangene er fylt med carcinomceller og det er ikke infiltrasjon gjennom basalmembranen som omgir gangen. I dag finnes det ingen sikre markører for å skille mellom de lesjonene som vil føre til en invasiv og aggressiv sykdom eller de som er saktevoksende og kanskje vil forsvinne av seg selv. I hovedsak er det fem ulike molekylære typer brystkreft og disse finner man også blant de pre-invasive lesjonene. I dette arbeidet har vi analysert DNA og RNA fra tumorvev fra pasienter med DCIS og sammenlignet med tilsvarende data fra invasiv brystkreft. Disse analysene tyder på at det er molekylære egenskaper assosiert med progresjon av sykdommen som er unike for hver subtype. Bl.a. ser vi at celler i mikromiljøet rundt lesjonene er involvert i ulik grad mellom de ulike subtypene av DCIS. Dette kan tyde på at utviklingen av en kreftsvulst fra de helt tidlige stadier bestemmes av endringer både i selve kreftcellene og i cellene i mikromiljøet og at dette er med på å diktere utviklingen av en bestemt subtype. Informasjonen om de molekylære forskjellene og prosessene som er involvert kan brukes til å indikere prognose og hjelpe i valg av behandling.

Vi antar at hver molekylære brystkreftsubtype gjennomgår en sykdomsutvikling som fører til spesifikke molekylære spor på kreftsvulsten. Robert Lesurf et al. Cell Reports 2016.

 

Artikkelen Molecular Features of Subtype-Specific Progression from Ductal Carcinoma In Situ to Invasive Breast Cancer av Robert Lesurf et al. ble publisert i Cell Reports i juli 2016.