Molekylære subtyper i duktalt carcinoma in situ (DCIS)

I en studie publisert i npj Breast Cancer 17. Juni har Helga Bergholtz og kolleger fra Therese Sørlie sin gruppe på Institutt for Kreftforskning undersøkt molekylære subtyper i DCIS. DCIS er et tidlig stadie av brystkreft der kreftcellene er lokalisert inne i melkegangene uten invasjon av omliggende vev. Disse lesjonene er en klinisk utfordring siden kun et mindretall av DCIS vil utvikle seg til å bli invasiv brystkreft med potensiale for videre spredning. Allikevel blir de aller fleste pasienter med DCIS behandlet, siden det ikke eksisterer gode nok biomarkører som predikerer videre progresjon. I dette studiet har forfatterne undersøkt genomiske data (genekspresjon, kopitall og DNA metylering) fra DCIS og invasive tumorer i Oslo2-cohorten sammen med prøver fra Uppsala og Milano. De fant at de molekylære subtypene som er definert for invasiv brystkreft kan identifiseres også i DCIS, men at det eksisterer viktige subtypespesifikke forskjeller mellom de to tumortypene. Den største forskjellen fant de i basal-like subtype, mens for Luminal A subtype var DCIS og invasive tumorer likere på alle genomiske nivåer. Basal-like invasive tumorer viste høyere proliferasjon, lavere differensiering og flere kopitallsendringer enn basal-like DCIS. I tillegg fant de økt metylering av en type adhesjonsgener, såkalte protocadheriner, i basal-like invasive tumorer sammenliknet med DCIS.

Dette studiet viser nødvendigheten av å ta hensyn til de molekylære subtypene når man undersøker  progresjon fra DCIS til invasiv brystkreft og påpeker viktige forskjeller mellom subtypene. Datasettet som er produsert i dette studiet vil benyttes videre i andre prosjekter, blant annet for å undersøke brystkreftprogresjon i HER2-subtypen

Helga Bergholtz

Helga Bergholtz, Tonje G. Lien, David M. Swanson, Arnoldo Frigessi, Oslo Breast Cancer Research Consortium (OSBREAC), Maria Grazia Daidone, Jörg Tost, Fredrik Wärnberg & Therese Sørlie. Contrasting DCIS and invasive breast cancer by subtype suggests basal-like DCIS as distinct lesions. npj Breast Cancer 6, 26 (2020).

Artikkelen er en del av en doktorgradsavhandling som ble forsvart 2. mars 2020.