Nasjonalt tverrfaglig brystkreftsymposium i Drammen

11. og 12. november deltok 110 klinikere og forskere på det første nasjonale brystkreftsymposiet i Drammen.

Symposiet ble arrangert i samarbeid mellom Vestre Viken, Kreftregisteret og Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning. Hovedmålet var tverrfaglighet og samarbeid på tvers av disipliner, og både radiologer, kirurger, onkologer og patologer deltok, i tillegg til en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Et av hovedtemaene var bruk at MR i diagnostikk og behandling av brystkreft. Radiolog Ritse Mann fra Radboud Universitetet i Nijmegen, Nederland foreleste om indikasjoner og bruk, mens professor Tone Bathen fra NTNU og forsker Alvaro Köhn-Luque fra Universitetet i Oslo snakket om mer eksperimentell bruk av MR av bryst. 

Radiolog Ritse Mann fra Radboud Universitetet i Nijmegen, Nederland.
Professor Tone Bathen fra NTNU snakket om eksperimentell bruk av MR.

Et annet hovedtema var diagnostikk og behandling av flere brystkreftsvulster i samme bryst (multifokal sykdom), der inviterte foredragsholdere var patolog Tibor Tot fra Uppsala universitet, Sverige, og professor Emiel Rutgers fra Netherlands Cancer Institute i Amsterdam. 

  • Det er like trygt å utføre brystbevarende kirurgi som å fjerne brystet. Brystbevarende kirurgi kan også gis ved multifokal sykdom etter vurdering av størrelse og utbredelse, sier Helle Kristine Skjerven, seksjonsoverlege på Bryst og endokrinkirurgi ved Drammen Sykehus.  

Det tredje hovedtemaet omandlet diagnostikk og behandling av lavgradige brystkreftsvulster, med innlegg av radiolog Matthew Wallis fra Cambridge, UK, samt professor Toril Sauer (Akershus Universitetssykehus), Therese Sørlie (Oslo Universitetssykehus) og Ingvil Mjaaland (Stavanger Universitetssykehus). 

  • Det er ønskelig med mindre behandling av enkelte lavgradige brystkreftsvulster, og det diskuteres hvordan vi kan tilrettelegge for dette på en trygg måte gjennom kliniske studier i Norge. Det var derfor svært nyttig å høre erfaringene fra de internasjonale studiene, sier Kristine Kleivi Sahlberg, forsknings- og innovasjonsleder i Vestre Viken og leder for Nasjonalt Nettverk for Brystkreftforskning. 
Ingvil Mjaaland, Stavanger Universitetssykehus, Matthew Wallis, Cambridge, England, Solveig Hofind fra Kreftregisteret, Bjørn Naume og Therese Sørlie fra Oslo Universitetssykehus holdt innlegg om lavgradige brystkreftsvulster. 

Konklusjonen etter møtet var at et slikt møte er svært nyttig, og det var et stort ønske med flere tverrfaglige møter fremover. Diagnostikk og behandling av brystkreft er et godt eksempel på at tverrfaglighet er viktig. Det er nødvendig å ha en felles møteplass der klinikere fra de ulike disiplinene samt forskere kan møtes for å styrke dette samarbeidet, utveksle erfaringer og øke fagkunnskapen. Vestre Viken har landets største brystdiagnostiske senter, med et godt tverrfaglig samarbeid. Vi ønsker å bidra til å skape og opprettholde en slik møteplass, til beste for både pasienter og fagpersonell, sier Tone Hovda, PhD stipendiat og overlege i brystradiologi ved Brystdiagnostiske senter i Vestre Viken.

Forsknings- og innovasjonsenheten og Brystdiagnostisk senter