Nye behandlingsstrategier for resistent og metastatisk brystkreft

Kreftforeningen delte i begynnelsen av november ut 173 millioner kroner, og et av prosjektene som mottok støtte er ledet av nettverksmedlem Gunhild Mari Mælandsmo og omfatter blant annet metastatisk brystkreft.

Resistens (motstandsdyktighet) mot cellegift er et problem ved behandling av brystkreft. Dette gjelder både hos pasienter med lokal sykdom i brystet og hos pasienter med spredning til andre organer (metastaser).

Olav Engebråten, Gunhild Mælandsmo (PI) og Lina Prasmickaite (ikke fotografert) er ansvarlige for prosjektsøknaden som mottok midler fra Kreftforeningen.

I dette prosjektet vil vi studere egenskapene til kreftcellene og samtidig kartlegge egenskapene til de normale cellene som omgir svulsten. Ved å ta gjentatte prøver fra kreftsvulsten vil vi undersøke hvordan egenskapene endres under behandling. Vi håper å finne metoder for å forutsi respons eller sannsynlighet for å aktivere overlevelsessignaler og å utvikle resistens.

I prosjektet vil vi også benytte brystkreftcellelinjer som vokser i laboratoriet, og som er laget fra pasienter som er resistente mot de mest vanlige cellegiftene. På bakgrunn av egne data foreslår vi tre behandlingsstrategier som kan ha effekt i de resistente cellene, og vi vil kartlegge egenskaper hos cellene før og etter slik behandling. Målsetningen er å finne markører som kan forutsi effekt av våre foreslåtte strategier, og at dette videre skal kunne guide nye behandlingsvalg for pasienter som har utviklet resistens mot tilsvarende behandling.

I siste del av prosjektet vil vi søke etter helt nye strategier for behandling av metastatisk brystkreft ved å utsette resistente brystkreftceller for et ”bibliotek” bestående av flere hundre medikamenter, og kombinere slik ny behandling med cellegift for å oppnå økt effekt.