I-BCT-1: Klinisk studie for seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft

Kjemoterapi behandling er viktig for å bedre overlevelsen for pasienter med store brystkreftsvulster, og er i dag basert på anthracykliner og taxaner. Nye metoder har muliggjort analyse av hvor ustabilt DNA i kreftcellene er, som kan være et uttrykk for hvor sårbar svulsten vil være for andre typer cellegiftbehandling som angriper DNA.

Ny teknologi har avdekket store molekylære forskjeller mellom brystkreftsvulster, som har klinisk relevans for prognose. Sammenhengen mellom slike endringer i svulstvevet og terapi er imidlertid mindre undersøkt, og studier som kan vise hvordan slike endringer påvirker utfallet av terapi kan være av stor betydning for valg av kreftbehandling i fremtiden. I denne aktuelle studien vil vi inkludere pasienter med lokalisert brystkreftsykdom (cohort I) eller brystkreftsykdom med spredning (cohort II). Alle pasientene får standardbehandling med kjemoterapi som benyttes for den aktuelle behandlingsgruppen. Halvparten av pasientene trekkes ut til tilleggsbehandling rettet mot DNA (carboplatin). Prøvetagning av svulstene før, under og etter behandling muliggjør omfattende molekylære analyser for å bestemme hvilke faktorer som er avgjørende for respons av behandlingen. Prøvene vil bli analysert for endringer i DNA, RNA, protein, samt metabolsk aktivitet og sammenholdes med resultatet av behandlingen. I tillegg blir det nå løpende gjennomført livskvalitetsundersøkelser av alle pasientene som inngår i studien for å undersøke hvordan bruk av ekstra kjemoterapi påvirker pasientene under og etter at pasientene har gjennomført behandlingen.

Arbeidet med prøver som kommer inn fra pasienter som er inkludert i studien er nå såvidt stort at en ingeniør arbeider med dette på deltid, lønnet av prosjektet. Prosjektet inkluderer også en tilleggsstudie hvor det blir undersøkt om det er mulig å operere flere pasienter med brystbevarende tekninkk. Resultatene av slik brystbevarende behandling blir også undersøkt.

I prosjektet er det etablert et godt samarbeid med klinikere ved nabosykehusene i regionen, Akershus Universitetssykehus og Vestre Viken, Drammen, som bidrar med henvisning av pasienter til studien.

Prosjektleder: Olav Engebråten, Oslo Universitetssykehus.