EMIT: Etablering av molekylær profilering for individtilpasset behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

Dette prosjektet vil prøve ut molekylær klassifisering av brystkreft med mål om å forbedre behandlingsbeslutningene for pasienter med tidlig brystkreft. I prosjektet vil også helseøkonomiske analyser gjennomføres i tillegg til livskvalitetsanalyser. Prosjektet vil bli gjennomføres i 3 faser. Den første er pågående og vil evaluere PAM50 molekylær klassifiseringen i en retrospektiv kohort av pasienter, med sammenligning med rutinepatologiske analyser. Den andre fasen omfatter testing av PAM50 og andre valgte molekylære analyser hos 100-120 prospektive pasienter inkludert i Oslo2 studien. Molekylær profilering og rutinepatologi vil bli sammenlignet og også korrelert til resultatene fra de retrospektive analyser i den første fasen. I siste fase vil det gjøres en klinisk intervensjonsstudie hvor behandling besluttes på grunnlag av molekylær klassifisering. Helseøkonomiske analyser, endring i bruk av cellegiftbehandling, livskvalitetsmålinger og overlevelsesanalyser vil gjennomføres.

Prosjektleder: Bjørn Naume, Oslo Universitetssykehus. Epost: bna@ous-hf.no.