Endokrin behandling ved brystkreft – kan dårlig adherence forbedres?

Bakgrunn
Medikamenter som ikke tas av pasientene, vil åpenbart ikke være effektive. Fem års adherence (”etterlevelse”) til tamoxifen er rapportert til å være så lav som til 50% utenfor kliniske studier, noe som påvirker overlevelsen. Prospektive studier er derfor nødvendig for å identifisere risikofaktorer for lav adherence til endokrin behandling med tamoxifen og aromatasehemmere. Adherence har fått øket aktualitet på grunn av den nylige utvidelsen fra 5 til 10 år adjuvant tamoxifen behandling i nasjonale retningslinjer. Våre funn vil bidra til å øke kvaliteten på klinisk oppfølging av disse pasientene.

Adherence to tamoxifen outside clinical trials is low. Owusu, C. et al, Journal of Clinical Oncology (2008) 26, 549-555.

Hypotese, mål og metoder
Vår hypotese er at de underliggende årsakene til lav adherence er sammensatt og bestå av både biologiske (metabolske forskjeller i tamoxifen / østradiolnivåer) og psykososiale faktorer. Vi tar sikte på å utforme en algoritme hjelpe klinikere til å identifisere risikofaktorer for lav etterlevelse hos brystkreftpasienter i PBCB-kohorten (se xxx). Denne algoritmen vil identifisere pasienter med høy risiko non-adherence og gjør oppfølging av pasientene mer fokusert og individualisert.

I dette prosjektet er 209 pasienter fra Haukeland Unversitetssykehus og Stavanger Universitetssjukehus inkludert i en prospektiv observasjonsstudie. En rekke selvrappoterte utfallsmål (PROMs) er prospektivt samlet inn for å kartlegge både helserelatert livskvalitet og psykososiale faktorer. PROMs omfatter EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-B23, FACT-B) HADS, Usikkerhet i sykdom MUIS), tretthet (FACIT-F, VAS-fatigue), General Health Klag, bivirkninger (bl.a leddsmerter), kostvaner og IBS plager (ROMA III) spørreskjemaer.

Videre vil blodprøver fra PBCB biobanken brukes til å kartlegge metabolitten profilen hos disse pasientene. Videre har vi også tilgang til norske Registeret resept (Reseptregisteret) for å kontrollere for bruk av legemiddelet. I tillegg til den anti-ER effekt, kan tamoxifen metabolitten profilen også være forbundet med bivirkninger, spesielt med konsentrasjonen av tamoksifen og dens de-metylerte metabolitter i serum. Dette prosjektet er hovedstudien i doktorgradsprosjektet til Kari Britt Hagen (finansiert av HUS).

Prosjektleder: Håvard Søiland, Stavanger Universitetssykehus.