Metabolsk heterogenitet i brysttumorer

Brysttumorer kan være svært heterogene på grunn av subpopulasjoner av kreftceller som er forskjellige både i genetiske og fenotypiske egenskaper. Det er vist at tumorheterogenitet kan føre til både behandlingsresistens og tilbakefall av sykdom, dette trolig fordi enkelte kreftceller unnslipper behandlingen. I samarbeid med St.Olavs Hospital samler vi ved MR Cancer gruppen inn 2mm tykke skiver fra tvers gjennom brysttumoreren til pasienter som inngår i studien. Tumorskiven blir fryst umiddelbart etter uthenting for å best mulig bevare metabolittene slik de var tilstede før tumor ble fjernet. Dette gir oss en unik mulighet til å studere hvor ulik metabolismen er i ulike deler av tumoren, og kan gi et svar på i hvilken grad for eksempel en nålbiopsi er representativ for hele tumoren. I studien inngår pasienter med ulike brystkreftdiagnoser i tillegg til pasienter med benigne tumorer (fibroadenom) og premaligne tilstander (carcinoma in situ). En andel av pasientene har i tillegg gjennomført MR avbildning (MRI) før operasjon, vi kan dermed undersøke sammenhengen mellom ulike data fra avbildningen og den heterogenitet som vi måler i tumoren etter operasjon.

Forskere ved MR Cancer gruppen vil undersøke det metabolske uttrykket fra ulike steder i tumoren ved å drille ut vevsbiter fra frosne tumorskiver (se figur). Den metabolske profilen av hver vevsbit blir målt ved bruk av magnetisk resonans spektroskopi (MRS), og vi vil i tillegg ta i bruk metoder for å måle utrykket av gener og/eller proteiner i vevsbitene.

En skive av en brysttumor, hvor vevsbiter er drillet ut for metabolsk analyse.

En skive av en brysttumor, hvor vevsbiter er drillet ut for metabolsk analyse.

Prosjektleder: Tone F. Bathen, NTNU.