Metabolsk subgruppering av brystkreftpasienter fra Oslo2-studien

Brystkreft er en svært heterogen sykdom, noe som fører til ulik prognose og respons på behandling blant pasienter med tilsynelatende lik diagnose. Ved å kartlegge hvilke mekanismer som fører til heterogenitet blant brystkreftpasienter, vil man få en bedre forståelse av hvordan ulike tumorer utvikler seg og hvordan kreften kan overvinnes. Tidligere studier har vist at brystkreftpasienter kan deles inn i ulike prognostiske subgrupper basert på forskjeller i genutrykksnivåer.  I denne studien undersøker vi i MR Cancer gruppen utrykket av metabolitter i tumorvev fra 228 brystkreftpasienter som inngår i Oslo-2 studien. Det metabolske utrykket måles ved hjelp av magnetisk resonans spektroskopi (MRS), og med denne metoden kan vi måle konsentrasjonen av rundt 30 metabolitter i brystkreftvev. Metabolske profiler kombineres med gen- og proteinuttrykksdata fra nærliggende vev fra de samme tumorene.

Tre subgrupper av pasienter med ulik metabolsk vevsprofil har blitt definert; metabolsk cluster 1 (Mc1), Mc2 og Mc3 (dette kan du lese mer om her og her) (figur 1). Sammenligning av clusterene viser at Mc1 har et høyt utrykk av metabolitter som tar del i syntesen av fosfatidylkoliner; viktige bestanddeler i cellemembranen, noe som tyder på høy proliferasjon (celledeling) i denne subgruppen av tumorer. Mc2 derimot har et høyere nivå av glukose og har muligens en mindre aggressiv krefttype, mens Mc3 har et lavt nivå av glukose og høyt nivå av laktat. Kombinerte analyser av metabolitt- og genutrykksdata støtter opp om metabolittfunnene våre. Videre vil vi undersøke om de metabolske clusterene er forbundet med ulike overlevelsesrater.

Tre metabolske subgrupper av brystkreft (figur fra Haukaas et al, Cancer Metab 2016).

Prosjektleder: Tone F. Bathen, NTNU.