P53 bryst-studien

p53 bryst-studien er en klinisk studie der pasienter med brystkreft gis en bestemt cellegiftbehandling, cyclofosfamid. Vi studerer om genfeil i p53-genet eller andre sentrale gener i kreftsvulsten er avgjørende for om svulsten responderer eller ikke på behandlingen.

p53-studien er en forskningsstudie der pasienter med lokalavansert brystkreft eller brystkreft med spredning gis cellegiften cyclofosfamid. Cellegiftbehandling før senere operasjon er i dag rutinebehandling for pasienter med store kreftsvulster i brystet og armhulen (dvs. lokalavansert brystkreft). Idag behandles tilnærmet alle pasienter med lokalavansert brystkreft med samme cellegiftregimet.

Flytskjema før inklusjon i p53 bryst-studien. Foto

Ønsker mer målrettet behandling

Samtidig vet vi idag at der er mange ulike subtyper av brystkreft, med svært ulik biologi, behandlingsrespons og prognose, slik at mer målrettet behandling er ønskelig. Bruk av nye molekylærbiologiske undersøkelser gir nye forsknings- og behandlingsmuligheter på dette området. Spesielt knyttes forventninger til detaljert analyse av genfeilene i kreftsvulsten til den enkelte pasient, såkalt dypsekvensering. Ved dypsekvensering avleses arvematerialet (DNA) i kreftsvulsten i p53-studien og dette vil vi bruke for  å gi bedre kreftbehandling i fremtiden og utforske hvorfor kreftbehandling virker eller ikke virker hos pasienter med brystkreft.

Deltakere i studien

Vi antar at 30-50% av de pasienter som blir spurt om å delta vil ha TP53 mutasjoner i svulsten. Dersom du kommer inn et stykke ut i studien kan det derfor være at vi allerede har inne i protokollen de 40 pasientene uten TP53 mutasjoner som skal inkluderes, og at du bare kan bli tilbudt deltakelse i studien dersom vevsprøven viser at svulsten din har en TP53 mutasjon. Dersom svulsten din ved testing  ikke inneholder mutasjon i TP53 genet vil du bli fulgt opp og motta standard kreftbehandling tilsvarende det du ville blitt om du ikke hadde deltatt i denne forundersøkelsen til studien.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved kreftavdelingene ved Haukeland universitetssjukehus (leder studien), Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim), Stavanger universitetssykehus (SUS), og Akershus universitetssykehus (Ahus, Lørenskog).

Spørsmål om deltakelse i studien sendes lokalt studieansvarlig lege ved den nærmeste kreftavdeling:

  • Egil Støre Blix, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø)
  • Steinar Lundgren, Kreftavdelingen, St. Olav´s Hospital (Trondheim)
  • Hans Petter Eikesdal, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus (HUS, Bergen)
  • Bjørnar Gilje, Kreftavdelingen, Stavanger Universitetssykehus (SUS)
  • Jürgen Geisler, Kreftavdelinge, Akershus University Hospital (Ahus, Lørenskog)

 

Les mer om studien og inklusjonskriteriene på deres hjemmesider.