Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB)

Den generelle forskningsbiobanken ”Prospective Breast Cancer Biobanking (PBCB) ” samler inn biologisk materiale fra konsekutive kvinner som diagnostiseres med brystkreft i stadium I og II (”tidlig” /operabel) på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Siden 5-års overlevelse til Stadium I og II pasienter med dagens behandling er ca. 90 % har forskningsfokuset på brystkreft de senere årene dreiet over til pasienter med Stadium III for å få ”raske surrogat endepunkter” som ”pathological complete response (pCR) ”. Målsettingen med PBCB er å etablere en populasjonsbasert biobank der en ønsker å fange opp den biologiske utviklingen fra primær tumor via sirkulerende markører til residiv/metastase hos pasienter med tidlig brystkreft. PBCB pasientene skal følges i 11 år.

Siden PBCB har et klassisk observasjonelt design, trenger man mange pasienter som følges mye lenger enn det klassiske ”5-års vinduet”, da sene residiv er typisk for brystkreftens indre biologi. Til sammen vil mange pasienter over lang tid (11 år) gi tilstrekkelig mengde endepunkter for robuste overlevelsesanalyser i fremtidige studier, også når det gjelder pasienter med tidlig brystkreft. Ved HUS startet innsamlingen av biologisk materiale til PBCB i 2011 og ved SUS i 2013. Til nå er det inkludert over 650 pasienter ved HUS og ca. 330 pasienter i Stavanger. Målet er å inkludere 1200+ pasienter.

Hovedarbeidet i PBCB utgjør den langsiktige, systematiske og brede innsamlingen av urin og blodprøver, ofte kalt ”liquid biopsies”. Disse sikres ved baseline, som er tidsrommet etter diagnosen men før behandlingen starter (dvs. før de blir operert). Liquid biopsi kitet utgjør full- blod, serum (20 °C), EDTA- plasma (4 °C), PAX-gene rør, CPT (cell partition tube) rør, EDTA blod til CTC isolering og urin. Til sammen legges 31 aliquoter ned på -80 °C for hver pasient ved hver blodprøvetaking. Ved SUS følges pasientene regelmessig i 11 år med en spørreskjemapakke hvert år og blod- og urinprøver hvert halvår. Ved HUS består oppfølgingen av årlige blodprøver (full-blod, serum (20 °C) og EDTA-plasma 20 °C) i den samme 11 års tidsperioden.

Pasienter ved SUS som residiverer følges med blodprøver ved en ”ny baseline” (før behandling av residivet) og deretter hver måned i 3 måneder. Deretter følges hver halvår som vanlig inntil de evt. residiverer på nytt. Målet er å inkludere i alt 500 pasienter ved SUS og 700 ved HUS.

Prosjektleder: Gunnar Mellgren, Haukeland Universitetssykehus, gunnar.mellgren(a)uib.no.